Daně vztahující se na prodej nemovitostí

Daň z nabytí nemovitosti

Tato daň, dříve nazývaná jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z každého úplatného převodu nemovitosti. Od daně je osvobozený pouze první úplatný převod (např. byt v novostavbě).

Do 31. října 2016 včetně byl poplatníkem daně prodávající, kupující byl v roli ručitele. V případě, že by prodávající daň neodvedl, padla by tato povinnost na kupujícího. Vzájemná dohoda však byla možná a role mohly být obráceny.

Od 1. listopadu 2016 vstupuje v účinnost novela zákona, která určuje jako poplatníka této daně výhradně nabyvatele, tedy kupujícího, a roli ručitele zcela ruší.

Sazba a výpočet daně

Sazba této daně činí čtyři procenta ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti. Vycházet lze z kupní ceny nemovitosti nebo její směrné hodnoty, kterou určuje finanční úřad na základě typu, lokality a charakteru nemovitosti. Daň je poté vyměřena z vyšší částky. Pro výpočet daně však finanční úřad vychází pouze z 75% směrné hodnoty.

Je možné kupní cenu porovnat také s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. V takovém případě o to musíte finanční úřad požádat a znalecký posudek zajistit na své vlastní náklady. Finanční úřad opět kalkuluje se 75% ceny uvedené ve znaleckém posudku a porovnává ji s kupní cenou nemovitosti. Náklady na znalecký posudek lze odečíst od základu daně.

Dle našich zkušeností však znalecký posudek nepovažujeme za nutnost, jelikož kupní ceny nemovitosti jsou ve valné většině případů vyšší než ty uvedené v posudku a vypracování znaleckého posudku tak představuje zbytečné náklady navíc.

Daňové přiznání

Daňové přiznání se podává do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Daň lze zaplatit složenkou nebo převodem. Pokud je využito úschovy kupní ceny, pak je daň hrazena přímo z ní.

Daň z příjmu

Prodej nemovitosti rovněž podléhá dani z příjmu. Pokud ale danou nemovitost vlastníte alespoň pět let, jste od této daně osvobozeni. Osvobození od daně jste také v případě, pokud jste měli v prodávané nemovitosti bezprostředně před prodejem trvale bydliště po dobu alespoň dvou let. Existuje ještě jeden případ, kdy prodej nemovitosti nepodléhá dani z příjmu a to, pokud získané finanční prostředky použije prodávající k uspokojení svých vlastních bytových potřeb. To je však potřeba učinit do jednoho roku od přijetí peněz za nemovitost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *